หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ชญานิตย์ แซ่จึง
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 0869564892
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
182 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2557 โรงเรียนบ้านไชยภักดี ครู
2558-ปัจจุบัน วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สารนิพนธ์ เรื่องการจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2 สารนิพนธ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
3 สารนิพนธ์ เรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนประเภทหนังสือE-book