หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : กิตติรัตน์ พฤกษ์อุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0980144636
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
12 ม.3 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว) ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว) ครู
2554-2558 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งลุง ครู
2549-2554 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สารนิพนธ์ เรื่องการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งลุง