หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ทัศนีย์ อุทัยสุริ
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801407246
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
180 ม.5 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนบริหารธุรกิจสงขลา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การค้นคว้าอิสระ (IS) เรื่องการสกัสคำสำคัญจากบทคัดย่อภาษาไทย