คู่มือจรรยาบรรณครู
คณะผู้บริหาร

นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา