คณะผู้บริหาร

นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา