สำนักผู้อำนวยการ

นางสาวภาวดี ฉัตรจินดา
นักวิชาการพัสดุ

นางชนัญชิดา เพชรมณี
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ ทองเพ็ชร
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐธิดา ศรีทวีวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอัชราพร เพ็ชรยอดศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชนาธิป บูเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนาจ หัสไชย
พนักงานขับรถ

นางสาวนูรีดา บือราเฮง
พนักงานทำความสะอาด

นายมะรอดิง มะหลี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสะห์เร็น เจ๊ะตู
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายฮำดี เวาะผา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย