สำนักวิชาการ

นางรำภู คงเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา

นางนูรีซัน สีระโก
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายรังสฤษ ล่าหับ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวฟาธีย่าห์ เลรักมาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอารีนยา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์

นายสุรสิทธิ จิใจ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน