คู่มือจรรยาบรรณครู
จัดการเรียนการสอนและวิชาการ

นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าจัดการเรียนการสอนและวิชาการ

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู คศ.1

นางปาริชาต ชูสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา

นางรำภู คงเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา

นางนูรีซัน สีระโก
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายรังสฤษ ล่าหับ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวฟาธีย่าห์ เลรักมาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอารีนยา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์

นางสาวไปรยา ดำแสงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่

นายสุรสิทธิ จิใจ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน