คู่มือจรรยาบรรณครู
บริการและกิจการนักศึกษา

นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าบริการและกิจการนักศึกษา

นางสาวสุธี เทพสุริวงค์
ครู คศ.2

นายธนพล ใจสุข
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา