คู่มือจรรยาบรรณครู
นโยบายและแผน

นายวีระพจน์ กิมาคม
ครู คศ.1
หัวหน้านโยบายและแผน

นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
เจ้าหน้าที่นโนยายและแผน

นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน