คู่มือจรรยาบรรณครู
จัดตั้งและบริการระบบเครือข่าย

นายวีระพจน์ กิมาคม
ครู คศ.1
หัวหน้าจัดตั้งและบริการระบบเครือข่าย

นายพีรพล บุญส่ง
เจ้าหน้าที่งานเครือข่าย