นายวีระพจน์ กิมคม
ครู คศ.1
หัวหน้าประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

พีรพล บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายประพัฒน์ ธงไชย
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์