ศูนย์วิจัยฯ

นางสุธี เทพสุริวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
ครู คศ.2

นายดำรงค์รักษ์ รักบุรี
ครู คศ.2

นายชด นิตศิริ
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา สอนสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์
ครู คศ.1

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู คศ.1

นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
ครูผู้ช่วย