หมวดการจัดการทั่วไป (อ.พิเศษ)

วิภา ไชยรักษ์
อาจารย์พิเศษ

กมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ

กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
อาจารย์พิเศษ

แวอารงค์ สาและ
อาจารย์พิเศษ

ดร.ชาคร ประพรหม
อาจารย์พิเศษ