หมวดการจัดการทั่วไป (อ.พิเศษ)

วิภา ไชยรักษ์
อาจารย์พิเศษ

กมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ

กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
อาจารย์พิเศษ

แวอารงค์ สาและ
อาจารย์พิเศษ

ดร.ชาคร ประพรหม
อาจารย์พิเศษ

กำธร หมัดเหล็ม
อาจารย์พิเศษ

ชลธิดา ติ้งถิ่น
อาจารย์พิเศษ

กัณฐิกา อินทสระ
อาจารย์พิเศษ

ชัยยุทธ หงะเจะแอ
อาจารย์พิเศษ

เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
อาจารย์พิเศษ