หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

ปิยพงษ์ คงภักดี
อาจารย์พิเศษ

จตุพงศ์ เกิดศรี
อาจารย์พิเศษ

ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
อาจารย์พิเศษ

สุณัฏยา อยู่อริยะ
อาจารย์พิเศษ

กิตติรัตน์ พฤกษ์อุดม
อาจารย์พิเศษ

ทัศนีย์ อุทัยสุริ
อาจารย์พิเศษ