หมวดศึกษาทั่วไป (อ.พิเศษ)

รอแม เจ๊ะโส๊ะ
อาจารย์พิเศษ

เด่นนภา เส้งมี
อาจารย์พิเศษ

ทิวา เหง้าละคร
อาจารย์พิเศษ

วิชาญ อานิสงค์
อาจารย์พิเศษ

รอบีหย๊ะ หะยีรอสา
อาจารย์พิเศษ

เพียงฤทัย แก้วมีศรี
อาจารย์พิเศษ

เปล่งศักดิ์ แสงป้อม
อาจารย์พิเศษ

วรรณะ ทองทราย
อาจารย์พิเศษ

กิตฏิการ์ ช่วยหนู
อาจารย์พิเศษ

ประภาส ทองนิล
อาจารย์พิเศษ

เรวดี เชาวนาสัย
อาจารย์พิเศษ

ดร.ปรัชมน อักษรจรุง
อาจารย์พิเศษ

ธิชฟานฑ์ โส๊ะ
อาจารย์พิเศษ

สุปรีญา ขักขะโร
อาจารย์พิเศษ

ดวงกมล แก้วเกลี้ยง
อาจารย์พิเศษ

โสมนัส เหย็บหมัด
อาจารย์พิเศษ

นาวาวี เจะอุมา
อาจารย์พิเศษ

มุกรินทร์ วิชาธิคุณ
อาจารย์พิเศษ

อดุลย์สมาน สุขแก้ว
อาจารย์พิเศษ

ชดาษา จันพรมทอง
อาจารย์พิเศษ

เนาวรัตน์ รามัญแซะ
อาจารย์พิเศษ

จุฑามาศ บุญแก้วขวัญ
อาจารย์พิเศษ

จริยา หวันหะ
อาจารย์พิเศษ

อารี มะโซะ
อาจารย์พิเศษ

สุวรรณี หัดสาหมัด
อาจารย์พิเศษ

อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอาแว
อาจารย์พิเศษ