หมวดศึกษาทั่วไป (อ.พิเศษ)

รอแม เจ๊ะโส๊ะ
อาจารย์พิเศษ

เด่นนภา เส้งมี
อาจารย์พิเศษ

ทิวา เหง้าละคร
อาจารย์พิเศษ

วิชาญ อานิสงค์
อาจารย์พิเศษ

รอบีหย๊ะ หะยีรอสา
อาจารย์พิเศษ

เพียงฤทัย แก้วมีศรี
อาจารย์พิเศษ

เปล่งศักดิ์ แสงป้อม
อาจารย์พิเศษ

วรรณะ ทองทราย
อาจารย์พิเศษ

กิตฏิการ์ ช่วยหนู
อาจารย์พิเศษ

ประภาส ทองนิล
อาจารย์พิเศษ

เรวดี เชาวนาสัย
อาจารย์พิเศษ

ดร.ปรัชมน อักษรจรุง
อาจารย์พิเศษ